ยินดีต้อนรับ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย

       

งานการศึกษา

งานพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน

งานแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

 

งานพัฒนาคุณภาพบริการ

 

งานฝึกอบรม

  1. ประชุมวิชาการเสริมความรู้ด้านการรักษาโรคมะเร็งเต้านม ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
  2. ขอเชิญพยาบาลฝ่ายสูติ-นรีเชกรรม,ห้องคลอดร่วมประชุมวิชาการ ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร ชั้น 15 อาคาร 100 ปี สมเด็จนครินทร์ ภายในโรงพยาบาล ศิริราช ในวันพฤหัสบดีที่ 16-ศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549
  3. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบTOEFL และ Academic English Test ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์49-17 มีนาคม 49 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ค่าลงทะเบียน9,800 บาท

งานที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โทร 0 4461 1562 ต่อ 124, 125

โทรสาร 0 4461 2831

email: bbr100@bro.moph.go.th